Stikordsliste

 

Stikordslisten henviser dels til de relevante emner fra ordensreglerne og vedtægterne, dels besvarer den andre generelle spørgsmål, som bestyrelsen har behandlet.
 
Administrator
Ejendommen administreres af Newsec A/S. Adresse og kontaktpersoner findes her.
 
Affald, alm. husholdningsaffald og storskrald
Se affaldsregler og ordensreglernes afsnit 4.
 
Alarmer
Inden opsætning af alarm bedes beboer/alarmselskab kontakte varmemesteren, der anviser placering af udvendig nøgleboks.
 
Altaner, afløb samt læskærme og markiser
Se ordensreglernes afsnit 3.
 
Antenner, radio & TV
Se ordensreglernes afsnit 2 og afsnit 11 samt stikordslistens: kabel-tv.
 
Arkitekturen
Blidahbebyggelsen blev opført i årene 1933-35. Bygningerne er ikke fredede, men omfattet af en række servitutter, som skal overholdes. Af særlig betydning for den enkelte beboer kan nævnes regler for farvevalg vedrørende vinduer og markiser. Se ordensreglerne afsnit 3.
 
Avis- og flaskecontainere
Kommunen har opstillet avis og flaskecontainere på vores grund.
 
Bestyrelsen
E/F Blidah ledes af en bestyrelse på 3 - 7 personer (se vedtægterne § 16). På generalforsamlingen er fire medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Bestyrelsens sammensætning og de enkelte medlemmers ansvarsområder fremgår af kontaktsiden. Her kan man også se, hvorledes man kan komme i kontakt med medlemmerne.
 
Bestyrelsesmøder, kommende og afholdte
Bestyrelsen afholder ca. 6 - 8 møder pr. år. Orientering fra møderne offentliggøres på hjemmesiden og kopi heraf opslås i alle opgange. Her oplyses også tidspunktet for næste møde. Alle henvendelser, der er fremsendt til et medlem af bestyrelsen eller administrationen senest 7 dage før et bestyrelsesmøde, vil blive behandlet her, og om muligt besvaret.
 
Bredbånd
Se Fibernet.
 
Cykler
Se ordensreglernes afsnit 10.
 
Dørtelefon
Alle lejligheder er udstyret med dørtelefoner. Vær agtpågivende overfor fremmede. Bemærk, at der er en afbryderknap på telefonen i lejlighederne, så lyden kan slås fra.
 
Farver i Blidah
Blidah er en bebyggelse med flere restriktioner, herunder farvevalg i forbindelse med udskiftning af vinduer og opsætning af markiser. Se ordensreglernes afsnit 2.
 

Fibernet

Fejlmelding og spørgsmål vedr. fibernettet sker direkte til Fibia på telefon: 7029 2444 eller via deres hjemmeside: www.fibia.dk
 
Flytning
Det er vigtigt, at trappeopgangene holdes pæne. Ved til- og fraflytning bedes man vise hensyn og være yderst påpasselig, såfremt man ikke benytter professionelle flyttefirmaer. I tilfælde af misrøgt, vil skadevolder hæfte for udbedringer. Inden en flytning er det en god ide at rette henvendelse til varmemesteren, der er behjælpelig med afspærring af parkeringsplads til flyttebil.
 
Fordelingstal
Fællesomkostningerne ved driften og vedligeholdelsen af E/F Blidah fordeles mellem de enkelte ejere efter lejlighedernes fordelingstal, der blev fastsat ved stiftelsen af foreningen. Fordelingen sker således ikke efter en kvadratmeterfordeling, som det er tilfældet i de fleste ejerlejlighedsforeninger. En ændring af dette vil kræve accept fra alle ejere og er derfor formentligt umulig i praksis. Fordelingstallet for hver lejlighed er lig stemmetallet ved afstemninger på generalforsamlingen. Summen af samtlige 327 ejerlejligheders fordelingstal er 520.
 
Forpligtelser
Udover hvad der almindeligvis forventes i bebyggelser af Blidahs karakter, skal det her pointeres, at lejlighedens ejer skal sikre, at vinduerne males indvendigt, gerne i forbindelse med den udvendige maling, der finder sted hvert 7 - 8 år.
Det er endvidere meget vigtigt, at beboere med altaner sikrer, at altanafløb holdes rene for blade m.m. Forsømmes dette, kan særdeles kostbare betonreparationerne blive følgen.
 
Forsikringer
Ejendommen har ikke glasforsikring der dækker alle ruder og vinduer. Alene ruder og vinduer på fællesarealer f.eks. opgange og indgangspartier betales af ejerforeningen. 
Bestyrelsen opfordrer ejerne til at tegne individuel glas- og kummeforsikring.
 
Fraflytning
 
Fremleje
Lejer man en ejerlejlighed ud, er der tale om udleje, ikke fremleje. Se derfor Udleje.
 
Fællesantenne
Se Kabel-tv.
 
Garager, Blidahgaragerne A/S
Oprindeligt var der 100 garager tilknyttet Blidahpark. Disse blev frasolgt for mange år siden og er i dag samlet i A/S Blidahgaragerne. Man erhverver brugsret til en garage ved at anskaffe en aktie i A/S Blidahgaragerne.
 
Gasforsyning
En del lejligheder i Blidah er forsynet med naturgas til madlavning. Såfremt en nedtaget gasinstallationen ønskes reetableret, skal man kontakte HMN Gasnet, der vil undersøge mulighederne.
 
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. I øvrigt henvises vedtægterne § 13 - 15.
 
Grill
Det er ikke tilladt at benytte grill med åben ild fra altaner, terrasser eller i anlægget.
 
Haveaffald
Se ordensereglernes afsnit 4.
 
 

Haveregler, forhaver
Enkelte stuelejligheder har brugsret til mindre haver med bede og fliser. Beboerne må forny fliserne, men ikke ændre på flisetype eller antal. Afgrænsningen / buskadset ud mod parken er bestemt i henhold til haveplanen og passes af E/F Blidah. Beplantning i havestykkerne må ikke overstige hækkens højde. Hækkens tilladte højde fastsættes af parkudvalget i samarbejde med E/F Blidahs havearkitekt.

 
Haveplan
Haven indrettes i henhold til den til enhver tid besluttede haveplan. Haveplanen udfærdiges i samarbejde med en tilknyttet fagperson. Væsentlige ændringer bliver forelagt generalforsamlingen. Et eller flere medlemmer af bestyrelsen har haven som ansvarsområde.
 
Historie, Blidahparks
Se nærmere under Historie. Alle bidrag er velkomne.
 
Hjemmeside
Ejerlejlighedsforeningens hjemmeside findes på www.blidahpark.dk.
 
Hjælpemidler
På baggrund af en konkret vurdering, foretaget af bestyrelsen, kan det være muligt at opsætte hjælpemidler i opgangen i form af f.eks. ekstra gelænder, hvilesæde mv. Præmissen for opsætning er, at artefakterne nedtages ved fraflytning, og man retablerer området, hvor man har haft opsat hjælpemidler. Det skal understreges, at der skal vælges udstyr og materialer, der i videst muligt omfang matcher bebyggelsens oprindelige materialer og æstetiske udtryk. Opsætning, nedtagning og retablering af området sker for beboerens egen regning. Ansøgning sker via mail til administrator.
 
Hoveddøre
Udskiftning af hoveddøre (døre fra trappeopgang til lejlighed) kræver tilladelse fra bestyrelsen. Se nærmere under Udskiftning af hoveddøre
 
Hunde & katte
Se ordensreglernes afsnit 2.
 
Håndværkere, ejendommens faste
Adresserne på E/F Blidahs faste håndværkere findes i listen over håndværkere. Adresserne findes desuden på en tavle ved ejendommens varmemesterkontor.
 
Håndværkere, gode råd til nye
Benyttes egne håndværkere, SKAL disse i forbindelse med VVS- og el-arbejder, der berører fælles installationer, kontakte varmemesteren.
 
Indflytning

Invalideparkering
Ansøgning om invalideplads skal stiles til Gentofte Rådhus. Bestyrelsen godkender herefter ansøgningen, idet der skal deponeres et beløb svarende til omkostningerne ved nedlæggelse af invalidepladsen i forbindelse med en senere fraflytning.
 
Internet
E/F Blidah har aftale med Fibia. Se kontakt informationer under Fibernet (Fibia).
 
Isolering, stade og muligheder
Ydermurerne kan ikke hulmursisoleres. De enkelte ejere kan isolere lejlighederne indvendigt. Muren under vinduer kan med fordel efterisoleres. Vinduerne kan isoleres på forskellig vis.
Beboerne i stueetagen kan få godkendt isolering på kælderloftet efter nærmere regler, ligesom mange beboere i 2.-sals lejlighederne med fordel kan efterisolere på loftet over deres lejligheder. Her er det en god ide at gå sammen i en hel blok.
 
Kabel-TV
E/F Blidah har en kollektiv aftale om levering af kabel-tv med YouSee, ligesom foreningen har en aftale med Fibia, som også leverer tv via fibernettet. Hvis man ønsker at aftage grundpakken fra YouSee (eller framelde denne), sker dette via foreningens administrator. Tilvalg og skift af pakker ud over grundpakken sker ved henvendelse direkte til YouSee. Hvis man ønsker tv via fibernettet sker tilmelding og ændringer heraf direkte hos Fibia.
 
Kloaksystem og faldstammer
Alle kloakker, herunder også faldstammer, vedligeholdes over fællesudgifterne. Mange rør er fra bygningernes opførelse i 1933-34, og det må forventes, at der fremover skal udføres større reparationsarbejder.
 
Kælderrum, eget
Til hver lejlighed hører brugsretten til et mindre kælderrum. Blidahpark ligger lavt, så der kan forekomme fugt i kældrene. Det anbefales derfor ikke at dække ydervæggene med plader, større skabe og lign.
Kælderrummene er ikke forsynet med elektricitet (se ordensreglernes afsnit 5).
 
Kælderrum, mulighed for leje
En del af kælderen under hver blok er fællesområder såsom nedlagte vaskerum mm. De fleste tomme rum er udlejet til beboerne. Ønsker man at leje kælderrum rettes til ejendommens varmemester.
 
Markiser
Se ordensreglernes afnit 3.
 
Navneskilte, egen hoveddør og på opgangstavle
Se ordensreglernes afsnit 2.
 
Nøgler til ejendommen
Hver blok har individuel nøgle til indgangsdøren. Disse nøgler administreres af varmemesteren. Nøglen til indgangsdøren virker ligeledes til kælderdøren samt til vaskeriet. Der eksisterer en særskilt nøgle til tørrerum i kælderen i hver blok.
 

For at holde det elektroniske nøglesystem intakt er det nødvendigt:

  • at alle omgående giver besked til ejendomskontoret om bortkomne/beskadigede nøglebrikker.
  • at nye beboere senest 14 dage efter indflytning kontakter ejendomskontoret for kontrol af de udleverede nøglebrikker, således at manglende brikker kan blive slettet af systemet.

Hvis ovennævnte ikke overholdes, vil nøglebrikker, der er registreret på boligen, blive slettet, og nye nøglebrikker à kr.125,00 vil blive afleveret i postkassen.

 

Ekstra nøglebrikker kan bestilles hos varmemesteren (kr.125,00 pr.stk.).

 

Ordensregler
Ifølge vedtægterne fastsætter bestyrelsen et sæt ordensregler, jf. indledning til Ordensreglerne. Disse ajourføres efter behov af bestyrelsen.

 

Postkasse til spørgsmål
Spørgsmål til administration og bestyrelse kan afleveres i postkassen ved varmemesterens kontor, Blidahpark 32, kælderen. Spørgsmål kan endvidere mailes ved at benytte mailadresserne i til betyrelsen.
 
Rengøring af trapper

Trapperne vaskes en gang om ugen.

 
Skimmelsvamp
Se vedlagte information om skimmelsvamp
 
Spørgsmål til bestyrelsen, administrator og funktionærer
Se Postkasse til spørgsmål.
 
Storskrald
Se ordensreglernes afsnit 4.
 
 
Til- og fraflytning
Det er en god ide at henvende sig til ejendommens Varmemester inden tilflytningen. Varmemesteren bestiller og opsætter navneskilte ved opgangsdøren. Det er derfor vigtigt, at man fortæller hvilket navn, der skal stå på tavlerne. Se også Flytning samt Vaskekort.
 
Tv
 
Tørrekælder
I hver blok findes en tørrekælder til fælles brug for blokkens beboere.
 
Udflytning
 
Udleje
Ejeren af en lejlighed må ikke, uden bestyrelsens samtykke, udleje denne. Se vedtægternes § 8 samt ordensreglernes afsnit 2.
 
Varmeanlæg
Blidahpark er opvarmet ved fjernvarme. Hver blok er forsynet med en udvendig føler, der regulerer temperaturen i varmeapparaterne afhængigt af udetemperaturen. Hvis reguleringen ikke virker tilfredsstillende, skal man rette henvendelse til varmemesteren.
 

Varmemester
Den daglige drift af bebyggelsen varetages af en varmemester. Træffetid er beskrevet under kontaktoplysninger for varmemesteren.

 
Varmemålere
Næsten alle radiatorer er forsynet med forbrugsmålere. Der hvor dette ikke er muligt foretager aflæsningsselskabet et skøn over forbruget.
 
Varmeapparater, udluftning mm.
Vedligehold af varmeapparater, termostater mm. er ejerens ansvar. Det anbefales, at termostaterne aktiveres hver måned udenfor fyringssæsonen.
 
Vaskekort
Der anvendes et vaskekort til betaling for brug af vaskeriet. Dette er et elektronisk chipkort, der bestilles hos Varmemesteren. Det er den enkelte ejer, der hæfter for forbruget på et vaskekort, og dette opkræves kvartalsvis sammen med fællesudgifterne.
Bemærk venligst, at vaskekortet er personligt, dvs. det skal ikke videregives til den nye ejer ved salg af en lejlighed.
 
 
Vedtægter
Se Vedtægter.
 
Vicevært
Denne betegnelse benyttes ikke i Blidahpark. Vi benytter titlen Varmemester.
 
Vinduer, udvendig og indvendig maling
Udvendig maling af vinduerne foretages af foreningen og fordeles efter fordelingstal. Den indvendige maling af vinduerne er den enkelte ejers ansvar.
 

Vinduespolering
Vinduer i trappeopgange poleres af en vinduespolerer 2-3 gange om året.

 
Vinduesudskiftning
Vinduerne males og vedligeholdes over fællesudgifterne. Der er dog en stor varmemæssig besparelse ved at udskifte de gamle vinduer med nye, der er langt bedre isolerede. Yderligere oplysninger findes her: Vinduesudskiftning

 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv