Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen "Blidah"

 
(Nedenstående er afskrift af Tingbogen. Bestyrelsen frasiger sig ethvert ansvar for skrivefejl og lignende.)
 
Vedtægterne er tinglyst første gang d. 10. september 1970 
 
 

Deklaration om vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Blidah


Navn, hjemsted og formål.
 
1.
Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen "Blidah".
 
2.
Foreningens hjemsted er Gentofte.
 
3.
Foreningens formål er at administrere ejendommene, matr.nr. 19 el, 19 ep, 19 eo, 19 eæ, 18 kd, 19 et, 18 kc, 19 ek, 19 eu, 19 ev, 19 er, 19 em,  19 ey, 19 eø, 18 kh, 19 ex, 19 ez, 18 ki, 19 en, 19 eq, Gentofte By, Maglegård sogn, beliggende Blidahpark 1 - 37, Blidahpark 2 - 44, Strandvejen 215, 217, 219, 221, og 221 A, Maglemosevej 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13 samt Phistersvej 2, Hellerup, og at varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommene, at ejendommenes vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig, og at erhverve nødvendige funktionærboliger til foreningens funktionærer.
 
4.
Foreningens kapitalforhold.
 
Til dækning af foreningens udgifter, herunder til evt. erhvervelse af funktionærboliger, betaler medlemmerne i forhold til deres ejerlejligheds fordelingstal, jfr. § 5, stk. 3, en ydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af den udarbejdet driftsbudget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal bestyrelsen være berettiget til at opkræve ekstraordinær ydelse.
Den ordinære ydelse erlægges månedsvis eller kvartalsvis forud efter bestyrelsens bestemmelse.
Medlemmerne hæfter for alle foreningens udgifter principalt pro rata, subsidiært solidarisk.
 
Til sikkerhed for betaling af de før nævnte ydelser og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter tillige som pantstiftende for kr. 8.000,- med pant i de enkelte ejerlejligheder i ejendommene.
 
Generalforsamlingen er berettiget til at fordre, at nærværende vedtægter tinglyses pantstiftende i de enkelte ejerlejligheder i ejendommene med et større beløb end foranstående kr. 8.000,-. I så tilfælde respekterer panteretten de samme prioriteter som anført i nærværende vedtægters punkt 19, stk. 3.
 
5.
Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere (personer som selskaber) af ejerlejligheder i ovennævnte ejendomme.
 
Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers endelige skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.
Ejeren af en ejerlejlighed har sammen med andre ejere af lejligheder i de pågældende ejendomme ejendomsret til grunden, fælles bestanddele og tilbehør med videre, svarende til lejlighedens fordelingstal. Fordelingen af ejerforeningens udgifter samt fordelingen af indtægter af samtlige fællesarealer jfr. § 4, stk. 1, sker på grundlag af en for hver ejerlejlighed fastsat fordelingsbrøk, hvor tælleren er tælleren for ejerlejlighedens fordelingstal, medens nævneren er lig summen af tælleren for samtlige ejerlejligheders fordelingstal i de af vedtægterne omfattede ejendomme.
 
6.
Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen for den regning, medens den invendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer samt gasledninger, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor ejerlejlighedens vægge, hvorimod  foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte ejerlejligheder indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte ejerlejligheder.
 
7.
Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, således at det er til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en derfor fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen foretage de i så henseende fornødne istandsættelser for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i ejerlejligheden. jfr. § 4.
 
8. 
Medlemmets og de personer, der har ophold i hans ejerlejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden.
Specielt bemærkes, at det ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse er tilladt at holde hund og kat.
Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer, reperationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiden af vinduernes træværk, eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.
Ejeren af en ejerlejlighed må ikke uden skriftligt samtykke fra ejerforeningens bestyrelse udleje ejerlejligheden. Denne bestemmelse gælder dog ikke de oprindelige ejere og panthavere, der overtager ejerlejligheden som ufyldestgjort panthaver.
 
9.
Misligholdelse
 
Såfremt et medlem ikke betaler de i § 4 omtalte ydelser eller iøvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen inden 8 dage efter forfaldstid eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger en ejer til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren uopholdeligt skal fraflytte ejerlejligheden. Efterkommer han ikke påbud om fraflytning, kan bestyrelsen om fornødent lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved anlæggelse af retssag ved den underretskreds, hvor ejendommen er beliggende.
 
10.
Anke.
 
Bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger kan prøves ved de ordinære domstole.
Sag anlægges ved underretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.
Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelsens beslutninger i henhold til § 9 og ej heller ved beslutninger, som ikke tåler udsættelse.
 
11.
Administration.
 
Ejendommens almindelige og økonomiske og juridiske forvaltning forestås af en ejendomskyndig administrator, vælges af bestyrelsen.
Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.
 
Det påhviler administrator at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommenes fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse, og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommenens karakter må anses påkrævede.
Alle ind- og udbetalinger sker gennem administrationsafdelingen, der forestår kasse og bogholderi.
Administrator er berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder. Administrator kan skaffe sig adgang for nødvendige reparationer og lignende.
Administrators årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen. Administrator er berettiget til for ejerlejlighedsforeningens regning at ansætte den nødvendige medhjælp, herunder kontormedhjælp.
 
12.
Regnskab og revision.
 
Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen udfærdiger årsregnskabet. Generalforsamligen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab, forsynet med den statsaut. revisors påtegning, skal være fremlagt for medlemmerne til eftersyn hos administrator 8 dage inden den ordinære generalforsamling.
 
13.
Generalforsamling.
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne ved almindeligt brev.
Generalforsamlingen vælger dirigenten efter bestyrelsens forslag.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 
1. Formandens beretning om det seneste forløbne år.
2. Regnskab og revisors påtegning.
3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af statsaut. Revisor.
6. Eventuelt.
 
14.
Ekstarordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 efter fordelingstal af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig ved almindeligt brev med 14 dages varsel.
 
15.
Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrator og revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Tælleren i fordelingstallet angiver hvert enkelt medlems antal stemmer.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en person, som ikke behøver at være medlem af ejerlejlighedsforeningen.
En person, der afgiver stemme i henhold til skriftlig fuldmagt, kan kun afgive stemme for ét medlem af ejerforeningen.
Denne bestemmelse gælder dog ikke den oprindelige ejer, EA/S Blidah.
 
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.
Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller ændringer i denne vedtægt kræves dog, at forslaget har været på dagsordenen, og at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 3 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der har givet møde.
 
Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages eenstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen.
Ethvert medlem har ret til at få forslag behandlet på generalforsamlingen, derunder bestyrelsens beslutninger. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.
Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
 
16.
Bestyrelse.
Foreningens virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 3 - 7 medlemmer, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
 
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan ske.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen.
 
17.
Foreningen tegnes af 3 af bestyrelsesmedlemmerne i forening.
Bestyrelsen kan overdrage administrator tegningsret i alle ejendommenes daglige anliggender.
 
18.
Bestyrelsen afholder møder, når 2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
 
19.
Nærværende vedtægter begæres lyst på ejendommene, matr.nr. 19 el, 19 ep, 19 eo, 19 et, 19 eæ, 18 kd, 18 kc, 19 ek, 19 eu, 19 ev, 19 er, 19 em, 19 ey, 19 eø, 18 kh, 19 ex, 19 ez, 18 ki, 19 en, 19 eq, Gentofte By, Maglegård Sogn.
Vedtægterne respekterer de på på ejendommene lyste servitutter og byrder, samt den på ejendommene påhvilende pantegæld.
Bestemmelsen i § 4 begæres endvidere tillige tinglyst som pantstiftende for kr. 8.000,- i de enkelte ejerlejligheder.
Panteretten respekterer ejendommenes nuværende prioriteter samt de prioriteter, som hviler på ejerlejlighederne ved udstedelsen af det første skøde, og ved senere omprioritering størst muligt lån af Overformynderi-, Kreditforenings-, Hypoteksforenings-, Sparrekasse- og Reallånefondsformidler uden kaution til forhøjet rente med statutmæssige forpligtelser.
Vedtægternes § 8, stk. 3 og stk. 4 begæres tillige lyst servitutstiftende på de enkelte lejligheder.
 
20.
Overgangsregler.
 
Så længe den oprindelige ejer - Ejendomsaktieselskabet Blidah - endnu er ejer af 1/3 af ejerlejlighederne efter fordelingstal, gælder følgende særlige bestemmelser:
A. Administrator udpeges af Ejendomsaktieselskabet Blidah.
B. Enhver beslutning i bestyrelsen eller på generalforsamling, som har væsentlig økonomisk betydning for de den oprindelige ejer tilhørende ejerlejligheder, kræver godkendelse af denne.
 
21.
Påtaleret.
 
Påtaleberettiget er ejerlejlighedsforeningen Blidah, ejerne af de enkelte lejligheder samt eventuelle panthavere.
 
København, den 7/9 1970
 
Ejendomsaktieselskabet Blidah.
 
 
 

Tillæg til vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Blidah


 

På ejerlejlighedsforeningens ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2007 er vedtaget følgende tilføjelse til § 5 i ejerlejlighedsforeningens vedtæger af 7. september 1970 tinglyst den 10. september 1970:
 
I § 5 tilføjes:
 
Opkrævning af antennebidrag og andre betalinger vedrørende ejerforeningens fællesantenneanlæg, bredbåndsnetværk og andre elektroniske kommunikationstjenester sker individuelt hos de enkelte medlemmer efter medlemmernes forbrug. Ved etableringsudgifter og i det omfang samme ydelse leveres til alle medlemmer finder opkrævning sted med lige store beløb for hver lejlighed uden hensyn til lejlighedens fordelingstal.
 
I øvrigt forbliver ejerfoeningens vedtægter uændret gældende.
 
Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til disses blade i tingbogen.
 

 

Således vedtaget på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2007.
 
Den vedtagne ændring til ejerforeningens vedtæger begæres hermed tinglyst, idet der i øvrigt henvises til ejerforeningens referat af den ekstraordinære generalforsamling underskrevet af dirigenten.
 
København den 20/6 2007
 
Ejerlejlighedsforeningen Blidah.
Til forsiden
Sitemap
Udskriv