Ordensregler for Ejerlejlighedsforeningen Blidah

Gældende fra 1. september 2022

 

 

I henhold til vedtægterne for ejerlejlighedsforeningen Blidah - herefter E/F Blidah, skal bestyrelsen fastsætte et sæt ordensregler. Ordensreglerne er et supplement til vedtægterne, og det påhviler alle beboere at orientere sig om disse.

 

Ordensreglerne har til formål at regulere beboernes færden og adfærd på fællesarealerne, dvs. den del af bebyggelsen, der ikke er omfattet af:

 • det matrikel nr. som en beboer har skøde på (ejerlejlighed) eller
 • det lejemål, hvorom der er indgået kontrakt mellem beboer og udlejer.

Indenfor beboerens ejendom/lejemål er denne berettiget til at disponere frit med respekt for vedtægterne og ordensreglerne.

 

Nærværende ordensregler er vedtaget af bestyrelsen for E/F Blidah d. 1. september 2022 og erstatter alle tidligere publicerede husordner, leveregler, ordensregler, mv.

 

Ordensreglerne skal bidrage til, at E/F Blidah forbliver et roligt, sikkert, attraktivt og velfungerende område, der fremtræder velordnet. Det påhviler derfor alle beboere at tage hensyn til fællesskabet i bebyggelsen. Evt. uenighed mellem enkelte beboere om forståelse af ordensreglerne bør løses i dialog mellem de implicerede parter.

 

Bestyrelsen kan påtale tilsidesættelse af ordensreglerne og evt. anvisninger skal straks efterkommes.

 

1. Generelt

 

 • Rygning er ikke tilladt på trapper, i kældergange, i vaskeriet og andre indendørs arealer, hvor der er adgang for alle beboere. Det er ikke tilladt at efterlade cigaretskod på fællesarealerne.
 • Angreb af væggetøj og andre skadedyr skal anmeldes til varmemesterkontoret.
 • Vand- og varmespild bør undgås.

 

2. Lejlighederne

 

Generelt

 • Ændring i beboernes navne (ejere og lejere) skal anmeldes til varmemesteren.
 • Benyttelse af radio, fjernsyn, stereoanlæg eller musikinstrumenter skal ske med fornøden hensynstagen til ejendommens beboere og må ikke være til gene for disse.
 • Fester og anden selskabelighed bør i god tid varsles overfor omkringboende.

 

Husdyr

 • Bestyrelsen kan give tilladelse til at en beboer holder hund eller kat. Lov nr. 217 af 25.06.2010 (Hundeloven) skal respekteres, og husdyr må ikke være til gene for beboerne.
 • Hunde skal holdes i snor under færden på ejendommens areal og efterladenskaber fjernes af ejeren; tilsidesættelse af denne forskrift kan medføre inddragelse af tilladelsen til husdyrhold.
 • Affald efter husdyr må ikke kastes ned gennem skakterne, men skal indpakkes forsvarligt og anbringes i en lukket plasticpose. Affaldet skal placeres i de affaldsspande, der er opstillet forskellige steder langs vejen Blidahpark

 

Udlejning

 • I forbindelse med udlejning påhviler det udlejeren at udlevere et eksemplar af de gældende ordensregler til lejeren. Udlejningslejligheder må ikke være beboet af mere end en person pr beboelsesrum.
 • I forbindelse med fremleje skal fremlejer udlevere fremlejetager et eksemplar af ordensreglerne.
 • Ved udlån af en lejlighed skal der ligeledes udleveres et eksemplar af ordensereglerne til låntager.

 

Vedligeholdelse

 • Ejerlejlighedsejeren kan foretage indvendige forandringer og installationer i ejerlejligheden jfr. vedtægterne §6, såfremt disse ikke påvirker ejendommens bærende konstruktioner eller medfører indgreb i ejendommens tekniske installationer. Ombygninger, der nødvendiggør indgreb i ejendommens fælles installationer til vand, varme og afløb, skal ske efter aftale med varmemesteren. Arbejde på fællesinstallationerne skal udføres af ejendommens håndværkere. Afbrydelse af vand eller varmeforsyning skal varsles i god tid i alle blokkens opgange.
 • Ved eventuel ombygning af køkken og badeværelse må der i henhold til lovgivningen ikke installeres kobberrør.
 • El-boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl. 8:00-19:00, lørdag-søndag dog kun imellem kl. 10:00-16:00.
 • Større arbejder, der kan påvirke omkringboendes forsyninger med varme og vand, skal mindst 5 dage før iværksættelse meddeles varmemesterkontoret og beboere, der kan blive generet heraf.
 • Ved vinduesudskiftning skal der sendes en ansøgning til Gentofte Kommune. Ansøgningen skal godkendes af kommunen FØR arbejdet iværksættes.
 • Vinduesrammerne skal males med farven brun: RAL 8019 eller grøn RAL 6015 afhængig af blokkens farvevalg.
 • Radiatorerne er forsynet med udluftningsventil, og det henstilles til beboerne at sørge for udluftning.
 • Aftrækskanaler i køkken og badeværelse skal holdes rene og må ikke tilstoppes med aviser, klude og lign. Hvis aftrækskanal findes, må emhætte ikke tilsluttes trækkanaler til ejendommens ydermure. Tilladelse kan gives af bestyrelsen, hvis benyttelse af denne aftrækskanal ikke er til ulempe for andre beboere.

 

3. Altaner og terrasser

 

E/F Blidah er udvendig bevaringsværdigt og bygningerne skal fremstå tro mod det oprindelige arkitektoniske udtryk. Det er derfor ikke tilladt beboerne at ændre noget, der har indflydelse på fællesarealernes udseende og karakter. 

 

Det gælder således for både altaner og terrasser/havestykker at:

 • der må ikke opsættes noget på bygningens murværk, ej heller beplantes på murværket således at det kan ses over altan/hækkanten.
 • der må ikke opsættes udendørs belysning, undtagen omkring jul, i perioden 15/11-15/1
 • murværket på bygningens yderside må ikke males.
 • det er ikke tilladt at opsætte/ophænge fuglebræt, fugleneg, fuglebure el. anden udsmykning. Det er ikke tilladt at fodre fugle el. andre dyr fra altaner og terrasser bl.a. pga. risiko for at tiltrække rotter.
 • tørring af vasketøj, luftning af sengetøj mv. skal foregå under altan/hækkantens niveau.
 • brug af åben ild og grill er ikke tilladt på altaner, terrasser eller i parken.
 • der er ikke tilladt at montere terrassevarmer på murværket. Der må gerne opstilles gulvmodel, men denne skal holdes under altan-/hækkant

 

For altaner gælder:

Beboeren er ansvarlig for, at altanen holdes ren og altanafløbet frit.

 • Beplantning på altaner skal fremtræde præsentabelt vedligeholdt, og den må ikke vokse udover altanens areal, berøre overliggende altaner eller fastgøres til disse. Ophængning af altankasser på altanens yderside er tilladt i tiden 1. april til 1. oktober. Den øvrige del af året skal altankasser på 1. sal og 2. sal monteres indvendigt på altankanten pga. risiko for nedstyrtning ved snefald.
 • Da altanerne ved brand fungerer som flugtveje, er det ikke tilladt at:
  • foretage anden ophængning end altankasser på altanens yderside.
  • Ophænge genstande i overliggende altaner.
  • Tæppebankning og lign. der kan medføre gene for omkringliggende altaner og boliger må ikke foretages på altanen.

 

Læskærme

 • Læskærme af glas, monteret på ramme kan etableres langs altankanten. Højden må ikke overstige 50 cm over altankanten.
 • Læskærme skal monteres af fagmand
 • Beboeren er ansvarlig for vedligeholdelse af læskærme

For terrasser/havestykker gælder:

Enkelte stuelejligheder har brugsret til mindre terrasser med bede og fliser, og der gøres opmærksom på, at arealet er en del af E/F Blidahs fællesareal.

 • Beboerne må forny fliserne, men IKKE ændre på flisetype, farve eller antal.
 • Hækken ud mod parken er bestemt i henhold til parkplanen, og passes af E/F Blidahs autoriserede gartnere. Hækkens tilladte højde fastsættes af parkudvalget, i samarbejde med E/F Blidahs havearkitekt.
 • Der må ikke opsættes låger eller andet der ændrer på terrassen/havestykkets udseende mod parkarealet.
 • Højden af beplantningen, i krukker o.l., på terrasserne må ikke overstige underkanten af stuelejlighedernes vinduer.
 • Beboeren er ansvarlig for vedligeholdelse af terrassens beplantning.

Markiser

 • Opsætning af markise og læskærm skal godkendes skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage inden arbejdet er planlagt påbegyndt

 • Markiser skal monteres fagmæssigt korrekt, jf. leverandørfortegnelse.
 • Bortset fra etablering af markiser, er det ikke tilladt at overdække altaner og terrasser eller at ændre altankonstruktionen.
 • Beboeren er ansvarlig for vedligeholdelse af markiser
 • Bestyrelsen kan forlange dårligt vedligeholdte installationer fjernet og hvis påbud herom ikke efterkommes fjerne den pågældende installation for beboerens regning.
 • Markiser må kun opsættes over altanerne og skal have samme bredde som disse. I stuelejligheder uden altan, med dør og trappenedgang til terrasse/parken, skal markisens bredde svare til altanens i de umiddelbart overliggende altaner.
 • Markiser skal være ensfarvede i brune el. grønne farver, svarende til den farvekode, der er foreskrevet for vinduesrammerne i E/F Blidah (brun: RAL 8019 eller grøn RAL 6015), evt. med hvide striber eller naturfarvet.
 • Markiser må kun fastgøres i murværket lige under den overliggende altan, og ikke i bunden af den overliggende altan. På 2. sal skal det være lige under tagudhænget.

   

4. Juletræer

 • Alle beboere henstilles til at komme af med eventuelle juletræer via altanen, i stedet for via opgangen, så træet ikke drysser i opgangen. Varmemestrene sørger for at samle træerne sammen til affald.

Se i øvrigt affaldsregler her

 

5. Kælderrum

 

 • Kælderrum er fællesareal og ejer skal give varmemesteren adgang til at udføre arbejde på installationer og rørføring i kælderrummet.
 • Det påhviler beboeren at renholde det kælderrum, som hører til boligen.
 • Døren til kælderrummet skal være aflåst med hængelås.
 • Brændbar væske, let antændeligt materiale, gasflasker og effekter, der kan tiltrække skadedyr, må ikke opbevares i kælderrummet.
 • El-kontakter og lign. må ikke installeres uden tilladelse fra bestyrelsen.
 • Opbevaring i kælderrum sker på beboerens ansvar og risiko.
 • Cykelkældrene må alene anvendes til cykler.
 • Cykelanhængere, barnevogne og rollatorer kan placeres i cykelkælderen, såfremt de ikke er til gene for andre beboeres færdsel eller optager pladser for cykler. Hvis cykelanhængeren, rollatoren eller barnevognen er til gene for andre beboere, skal den fjernes med det samme.
 • Fællesarealerne må ikke anvendes til opbevaring af private ejendele.
 • Tørrerum renholdes af brugerne.

 

 

6. Trappeopgange

 

 • Alle hoveddøre skal være forsynet med navneskilt (forkromet el. messing).
 • Udarbejdelsen af navneskilt varetages af varmemesteren som sørger for udskiftning af navneskilt ved opgangens indgangsdør og på lejlighedens hoveddør (hoveddørens skilt afregnes via administrationsudgiften med beboeren).
 • Nøglebrikker: For at holde nøglesustemer intakt skal:

  • alle beboere omgående give besked til ejendomskontoret om bortkomne/beskadigede nøglebrikker.
  • alle nye beboere senest 14 dage efter indflytning kontakte ejendomskontoret for kontrol af de udleverede nøglebrikker, således at manglende brikker kan blive slettet af systemet.

Hvis ovennævnte ikke overholdes, vil nøglebrikker, der er registreret på boligen, blive slettet, og nye nøglebrikker à kr.125,00 vil blive afleveret i postkassen. Ekstra nøglebrikker kan bestilles hos varmemesteren (kr.125,00 pr.stk.).

 • Det er ikke tilladt at placere fodtøj, cykler, legetøj, potteplanter mv. i trappeopgangen.
 • En rollator, der anvendes dagligt, må – hvis varmemesteren er orienteret – placeres under postkasserne indenfor indgangsdøren til opgangen, hvis den er slået sammen og ikke spærrer for fri passage af indgangsdøren og kældertrappen (brandvæsnets krav)
 • Rollatorer der ikke anvendes dagligt skal som hovedregel placeres i beboerens eget kælderrum.
 • Barnevogne og klapvogne må ikke placeres i trappeopgangen, men henvises til cykelkælderen eller til beboerens eget kælderrum. 
 • Det er ikke tilladt at udsmykke vægge eller andre dele af trappeopgangen.
 • Beboerne opfordres til at udvise hensyn og at færdes såvidt muligt støjfrit i opgangene.

 

7. Vaskeri - Blidahpark 19 i gavl

 

 • Vaskeriet må kun benyttes af beboere i E/F Blidah
 • Vaskeriet må kun benyttes mellem kl. 7.00 og kl. 21.30; påbegyndt vask skal være afsluttet inden kl. 21.30.
 • Brug af vaskemaskiner mv. sker på brugers ansvar, og evt. skade på tøj i forbindelse med brug af vaskeriet er ikke omfattet af ejendommens forsikring.
 • Se i øvrigt ordensregler i vaskeriet

 

8. Parkanlæg

 

 • Det er ikke tilladt beboerne at foretage ændring i parkanlæggets udseende  ved:
  • beplantning
  • beskæring
  • fjernelse el. placering af vækster
  • eller på eget initiativ at etablere permanent opstilling af havemøbler, parasoller, fuglehuse, krukker med planter mv.

   

9. Varmemester

 

Varmemesteren træffes på varmemesterkontoret, Blidahpark 32, kælderen i gavlen indenfor kontortiden: Mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00, telefon 3962 4425 evt. på telefonsvarer eller pr. e-mail: varmemester@blidahpark.dk

 

Fortegnelse over akut telefonnr. til håndværkere med døgnvagt er opslået udenfor varmemesterkontoret og på hjemmesiden www.blidahpark.dk

       

10. Parkering

 

Biler

 • Parking af biler må kun foretages i højre vejside og i overensstemmelse med færdselsloven.
 • Parkering med hjul på fortovet er ikke tilladt og i vinterhalvåret bør man parkere 10-20 cm fra kantstenen for at skabe plads til snerydderen.
 • Der er 3 handicapparkeringspladser i E/F Blidah. Disse er p.t. tildelt beboere. Man kan skrives op til handicapparkeringsplads ved at kontakte urb@newsec.dk.

 

Cykler

 • Cykler parkeres i cykelstativerne eller i cykelkældrene og må ikke efterlades på ejendommens terræn, i kældergange eller andre steder.
 • Christiania-cykler mv. skal placeres under hensyntagen til andre beboere og gerne på de dertil indrettede parkeringspladser.
 • Cykelstativerne må alene anvendes til parkering af cykler.
 • Private genstande, møbler, legetøj, trækvogne og lignende må ikke henstilles på fællesarealerne men skalopbevares i eget kælderrum.

 

11. Antenneanlæg

 

Ifølge den gældende lokalplan må der ikke opsættes udvendig antenne herunder parabol.

Til forsiden
Sitemap
Udskriv