Referat fra ordinær generalforamling 2012

 

I Ejerlejlighedsforeningen Blidah, på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Alle 6, 2900

Hellerup, med følgende

DAGSORDEN:

Valg af dirigent

l. Formandens beretning om det senest forløbne år.

2. Regnskab og revisors påtegning.

Budget 2012

3. Indkomne forslag

3.1. Forslag til etablering af en legeplads (Familierne Idemo og Bachs)

3.2. Etablering af boligforeningsnetværk (Niels Werner Mortensen) vedlagt

3.3. Parkeringskontrol (Bestyrelsen) vedlagt

3.4. Varme til Blidahpark (Anne-Marie Sjørmann) vedlagt

3.5. Tilføjelse til leveregler, udskiftning døre i opgange og hastighedsbegrænsning (Lone Poulsen

Mezzadri) vedlagt

3.6. Afhjælpning af støjproblemer og tilkørsel cykelkælder (Ole og Ki Aabenhus) vedlagt

4. Valg af bestyrelse:

Henrik Linde, Loulou Vincent og Tine Leisner er ikke på valg.

Verner Daugaard, Josef Weiss, Per Solberg Hansen og Suzanne B. Danneskiold Lassen er på

valg.

5. Valg af statsautoriseret revisor. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til evt. at indhente tilbud med

henblik på skift af revisor.

6. Eventuelt.

Repræsenteret var 212 i fordelingstal ud af 520. Desuden var advokat Anne Louise Husen, og fra

DA TEA Marianne Andersen, og Birgit Hartman mødt.

Formanden Henrik Linde bød velkommen og foreslog Anne Louise Husen til dirigent. Hun takkede for

valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Forinden generalforsamlingens opstart redegjorde advokat Susanne Roug Kirchoff fra advokat Anne

Louise Husens kontor for problemerne med den digitale tinglysning, der siden september 2009 har

forsøgt at fa den på generalforsamlingen den 20. maj 2009 vedtagne ændring omhandlende pantstiftende

vedtægter for 20.000 kr. pr. lejlighed tinglyst. Der har hen ad vejen været adskillige fejl, der løbende er

rettet, og Susanne Roug Kirchoff er nu optimistisk med hensyn til tinglysningen.

Formanden kunne på forespørgsel oplyse, at den forventede udgift til tinglysningen er hensat i

regnskabet.

Ad l) Formandens beretning om det senest forløbne år.

Beretningen var udsendt til ejerne sammen med indkaldelsen. Herudover havde formanden følgende

bemærkn inger:

Tidsplan for renovering af blokkene: Se hjemmesiden

HYPERLINK .. http://www.Blidahpark.dk .

 

Isolering af lejlighederne hører under ejernes egen vedligeholdelse.

Udgifter til advokat stammer primært fra Købke-sagen samt a1c nota tinglysning til advokat Anne Louise

Husen.

Derefter blev beretningen taget til efterretning.

Ad 2) Regnskab og revisors påtegning.

Formanden Henrik Linde gennemgik regnskabet i store træk.

Der var spørgsmål til lønnen af de 2Y2 gårdmænd. Aflønningen sker i h.t. indgået overenskomst

mellem 3F og D.A.

Udgiften til udarbejdelse af varmeregnskabet er overført til varmeregnskabet, derfor er posten ikke

længere med i regnskabet.

Derefter blev regnskabet godkendt.

Budget 2012.

Henrik gennemgik budgettet i store tal.

Budgettet er ansat med en stigning, der svarer til 44 kr. pr. fordelingstal pr. måned.

 

Der var spørgsmål til budgettet på blokrenoveringeme, og det blev oplyst, at der I 2012 afsættes

1.350.000 kr. til hver blokrenovering. Nogen blokke er så dyrere, og andre billigere end

standardbudgettet, men formanden oplyste, at der f.eks. i 2011 var renoveret 2 blokke og 12 gavl altaner

med en samlet difference på - 50.000 kr. ud af et budget på 3.700.000,- kr.

På spørgsmål om, der var nogen" tikkende bomber" i fremtiden, oplyste formanden, at man i bestyrelsen

regner med et stabilt, men svagt stigende budget i de kommende år.

Der skal tages højde for stigende omkostninger til vand, varme og VVS.

Derefter blev budgettet vedtaget med kr. 9.735.000

Ad 3) Indkomne forslag.

3.1. Forslag til etablering af en legeplads (Familierne Idemo og Bac)

 

Dirigenten præciserede, at forslaget burde være fulgt op med placering og pris.

Bestyrelsen afviste at blive pålagt at etablere en legeplads i området.

Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning, hvor kun 9 stemte for forslaget, og resten stemte mod.

Forslaget er derfor faldet med den foreslåede formulering.

 

3.2. Etablering af boligforeningsnetværk (Niels Werner Mortensen)

Forslagsstiller var ikke mødt, men havde anmodet om en tilkendegivelse fra generalforsamlingen,

hvorvidt den var tilfreds med udbuddet fra YouSee.

Det blev oplyst, at aftalen med YouSee er blevet genforhandling i 2012, og at aftalen fortsætter uændret

med ni måneders opsigelsesvarsel.

Det er ikke undersøgt, hvorvidt der kan opnås samme vilkår, såfremt der ikke er tvungen medlemskab af

YouSee.

Der var forslag om at opsige YouSee, så ejerne selv kan vælge udbyder.

Bestyrelsen vil undersøge de to foregående forslag.

Derefter satte dirigenten selve forslaget, der med overvældende flertal blev nedstemt. Forslaget er ikke

vedtaget.

 

3.3. Parkeringskontrol (Bestyrelsen)

Der var nervøsitet over udformningen af P-skilte, der jo skal have en vis farve og størrelse for at gøre

opmærksom på begrænsningen i parkering på området.

Der var bekymring om der var plads til parkering til gæster med gæstebillet.

Der var stor usikkerhed på generalforsamlingen, hvorvidt tiltaget med parkeringsrestriktionen er

nødvendigt.

Det blev derfor foreslået, at der til ejerne i Blidahpark - forsøgsvis - blev udleveret f.eks. en farvet brik til

placering i forruden, for at konstatere, hvor mange uden tilknytning til Blidahpark, der kort- eller

langtidsparkerer på området.

Ved håndsoprækning kunne dirigenten konstatere, at forslaget iøvrigt var nedstemt med stort flertal.

 

3.4. Varme til Blidahpark (Anne-Marie Sjørmann)

Formanden oplyste, at der ved henvendelse til viceværten Kim kan lukkes for varmestrengen i hele

opgangen, dvs. f.eks. til højre. Det kræver dog, at alle i opgangen er enige om den tidligere lukkedato.

Derefter blev forslaget trukket tilbage.

 

3.5. Tilføjelse til leveregler, udskiftning døre i opgange og hastighedsbegrænsning (Lone Poulsen

Mezzadri)

 

3.5.a) Udskiftning hække:

Nogle lejligheder har adgang til en terrasse omkranset af en hæk.

Terassen vedligeholdes af de pågældende bruger, der har brugsret. Hækken vedligeholdes af

foreningen.

I øvrigt henviste bestyrelsen til vedtægter, leveregler samt den overordnede plan for hele parken, der bl.a.

har til formål at vedligeholde med henblik på enkelthed/hensyntagen til parkens

status som bevaringsværdig

Forslaget blev ved håndsoprækning nedstemt

 

3.5.b) Dispensation, hvis forslag 3.5.a. nedstemmes. Forslaget blev nedstemt.

 

3.5.c) Udskiftning døre i opgang. Det blev oplyst, at en samlet løsning ville koste 4.500.000-

6.700.000 kr., hvilket der ikke er plads til i det nuværende budget. En dør koster fra 14.- til 20.000 kr.,

og kan efter en ny vejledning, udarbejdet af bestyrelsen, skiftes af de enkelte ejere.

3.5.d) Skilte. Er fjernet af Kim

3.5.f) Hastighedsbegrænsning. Der er p.t. ikke planer om opsætning af skilte

3.5.e) Lyskilde er ordnet

3.5.g) Kælder: Der er jfr. budget 2012 under vedligeholdelse og forbedringer note 6 afsat midler til

el/VVS og malerrenovering i blok IO og 15.

I øvrigt henviste formanden til viceværterne omkring løsning af småproblemer i ejendommen.

 

3.6. Afhjælpning af støjproblemer og tilkørsel cykelkælder (Ole og Ki Aabenhus)

Forslagsstiller vil lade akustiske plader opsætte i sit køkken.

Hun opfordrede medejere til en videre drøftelse af afhjælpning af støjproblemer, og ønskede ikke sit

forslag sat til afstemning

Med hensyn til bedre tilkørselsforhold så bestyrelsen ingen muligheder for at løse problemet

 

Ad 4) Valg af bestyrelse.

Verner Daugaard, Josef Weiss og Per Solberg Hansen var på valg og blev genvalgt for en 2-årig periode.

Lars Marqvardt Jørgensen blev nyvalgt til bestyrelsen.

 

 

Den nye bestyrelse sammensættes således:

 

Verner Daugaard er på valg i 2014

Josef Weiss er på valg i 2014

Per Solberg Hansen er på valg i 2014

Lars Marqvardt Jørgensen på valg i 2014

Henrik Linde er på valg j 2013

Loulou Vincent er på valg i 2013

Tine Leisner er på valg i 2013

 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre m.v. vil blive bragt på ejerforeningens hjemmeside:

 

www.Blidahpark.dk.

 

Ad 5) Valg af statsautoriseret revisor.

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, nu fusioneret med PWC, blev genvalgt, idet

bestyrelsen dog fik mandat til evt. at indhente tilbud med henblik på skift af revisor.

 

Ad 6) Eventuelt.

Der var stor ros til bestyrelsen.

En ejer mangler mulighed for at pudse et ovenlysvindue. Hun kan henvende sig til Kim, der vil tage

sagen med, næste gang tagdækkeren kommer på ejendommen.

Der er opfordring til at forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, begrundes nøje, så forsamlingen

kan tage stilling til afstemningen.

Der henvistes igen til afprøvning af, hvem der egentlig parkerer på området. Bestyrelsen vil tage sagen

med på næstkommende bestyrelsesmøde.

Da der ikke var mere til generalforsamlingen, hævede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden

og sluttede generalforsamlingen kl. 21.15

 

 

Anne Louise Husen, dirigent

 

 

 


 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv