Referat fra ordinær generalforamling 2011

 

Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30 afholdtes i henhold til vedtægternes § 13 ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Blidah, på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, med følgende

 

DAGSORDEN:

 

Valg af dirigent

1.      Formandens beretning om det senest forløbne år.

2.      Regnskab og revisors påtegning. 

Budget 2011

3.      Indkomne forslag

3.1.  Ejendommens vaskeri (bestyrelsen) Bilag vedlagt

3.2.  Tørrerum i kælder (Gudrun Schmidt, Blidahpark 16, st) Bilag vedlagt

3.3.  ” Da jeg i sommeren 2010 erfarede, at jeg ingen sol havde på min altan, tillader jeg mig at spørge om de to birketræer samt et lindetræ, der skygger, evt. kan blive beskåret lidt” (Karen Høgh Hansen, Blidahpark 9, st.th.)

3.4.  Fældning og erstatning af træ (Erik Stengaard-Pedersen og Lise Ladegaard, Blidahpark 36, 2.tv.) Bilag vedlagt, bemærk, at der er kopieret på begge sider.

 

4.  Valg af bestyrelse:

            Henrik Linde, Loulou Vincent og Tine Leisner er på valg.

Verner Daugaard, Josef Weiss, Per Solberg Hansen og Suzanne B. Danneskiold Lassen er ikke på valg.                                           

5.      Valg af statsautoriseret revisor. 

6.      Eventuelt.

 

 

Repræsenteret var 202 i fordelingstal ud af 520.  Desuden var advokat Anne Louise Husen, og fra DATEA Marianne Andersen, og Birgit Hartman mødt.

 

Formanden Henrik Linde bød velkommen og foreslog Anne Louise Husen til dirigent.  Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

Ad 1) Formandens beretning om det senest forløbne år.

 

Beretningen var udsendt til ejerne sammen med indkaldelsen. Herudover havde formanden følgende bemærkninger:

-         Formanden er p.t. af den opfattelse, at det ikke bliver nødvendigt at ekstraopkræve til gavl-altanrenoveringen.

-         På spørgsmål om manglende snerydning kunne formanden oplyse, at salt i løbet af vinteren simpelthen var umulig at opdrive – derfor kunne enkelte dage mangle rydning.

 

Derefter blev beretningen taget til efterretning.

 

Ad 2) Regnskab og revisors påtegning.

 

Formanden Henrik Linde gennemgik regnskabet i store poster.

 

Der var enkelte spørgsmål til posterne, der blev uddybende besvaret af Marianne Andersen.

 

Derefter blev regnskabet godkendt.

 

 

Budget 2011.

 

 

Henrik Lind gennemgik budgettet i store tal.

Et forslag om et budget for flere år, kunne formanden oplyse, at der på foreningens hjemmeside www.blidahpark.dk ligger et 5-års budget.

Med hensyn til udgiften til vand, kunne formanden oplyse, at prisen er faldet, men forbruget er steget.

 

Derefter blev budgettet vedtaget med 9.370.000 kr.

 

Ad 3) Indkomne forslag.

 

3.1.Ejendommens vaskeri (bestyrelsen) Bilag vedlagt

 

Formanden redegjorde for tankerne bag bestyrelsens forslag med at afskrive tidligere underskud på vaskeriet over 4 år, og fremover lade nyinvesteringer indgå i Ejerforeningens driftsresultat.

På spørgsmål, hvorvidt taksten kunne hæves, mente formanden at 18 kroner virker som en markedspris.

Forslaget blev derefter vedtaget ved håndsoprækning, uden skriftlig afstemning.

 

3.2.  Tørrerum i kælder (Gudrun Schmidt, Blidahpark 16, st) Bilag vedlagt

 

Der fremkom forskellige – økonomiske -  løsningsforslag, der dog kræver yderligere gennemarbejdning og formelt må stilles som forslag til næste års generalforsamling.

Forslaget blev derfor ikke sat til afstemning.

 

3.3.  ” Da jeg i sommeren 2010 erfarede, at jeg ingen sol havde på min altan, tillader jeg mig at spørge om de to birketræer samt et lindetræ, der skygger, evt. kan blive beskåret lidt” (Karen Høgh Hansen, Blidahpark 9, st.th.)

3.4.  Fældning og erstatning af træ (Erik Stengaard-Pedersen og Lise Ladegaard, Blidahpark 36, 2.tv.) Bilag vedlagt, bemærk, at der er kopieret på begge sider.

 

Dirigenten valgte at behandle begge forslag under ét, da de drejer sig om parkens vedligeholdelse, der varetages af bestyrelsen i samråd med kommunen.  Med dette referat udsendes en kort redegørelse omkring parken.

Dirigenten valgte derfor ikke at sætte forslagene til afstemning, idet det overlades til bestyrelsen at fortage de tiltag, der skal til.

 

Ad 4) Valg af bestyrelse.

 

Henrik Linde, Loulou Vincent og Tine Leisner var på valg og blev genvalgt for en 2-årig periode.

 

Den nye bestyrelse sammensættes således:

 

Verner Daugaard er på valg i 2012

Josef Weiss er på valg i 2012

Per Solberg Hansen er på valg i 2012

Suzanne B. Danneskiold Lassen på valg i 2012

Henrik Linde er på valg i 2013

Loulou Vincent er på valg i 2013

Tine Leisner er på valg i 2013

 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre m.v. vil blive bragt på ejerforeningens hjemmeside: www.blidahpark.dk.

 

Ad 5) Valg af statsautoriseret revisor.

 

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

 

Ad 6) Eventuelt.

 

På spørgsmål om grill – med andet end kul – på terrassen:  det er ikke tilladt.  Der er overvejelser i bestyrelsen, hvorvidt der skal indrettes en egentlig grillplads.

 

Josef Weiss oplyste, at altanerne i blok 16 var i nogenlunde god stand og ikke i fare.

 

Det blev oplyst, at 1. del gavl-altanrenoveringen slutter ca. om en uge.

 

Evt. problemer med altanbunde : send en mail til Josef Weiss.

 

Bestyrelsen vil tage et spørgsmål om røgalarmer i opgangene op på næste bestyrelsesmøde.

 

Der var ønske om regulering af parkering af Q-Park.  Bestyrelsen vil se på sagen.

 

Der var en henstilling til kun at rette skriftlig henvendelse til formanden – og resten af bestyrelsen.  Dette tog generalforsamlingen til efterretning.

 

Formanden oplyste, at det bliver nødvendigt at investere i en ny traktor med tilbehør.

 

Da der ikke var mere til generalforsamlingen, hævede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 20.05.

 

 

 

 

             Anne Louise Husen, dirigent

 

 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv