Tillæg 1 til E/F Blidahs ordensregler:

 

Omhandler regler og ansvar for istandsættelse samt renoverings- og ombygningsarbejder

Dette tillæg skal udleveres til såvel autoriserede som gør-det-selv håndværkere.

Dette påhviler ejeren.

 

 

Ved moderniserings- og ombygningsarbejder, der berører afløb, vand, el, gas og varmeforsyning, samt nedbrydningsarbejder, såsom større badeværelses- og køkken renoveringer skal ejeren henvende sig til bestyrelsen eller ejendomskontoret og sørge for:

 

 • At man oplyser bygherrens navn, adresse og telefonnummer, så der til stadighed kan opnås kontakt, mens arbejdet pågår.
 • At oplyse anvendte håndværkeres navn, adresse og telefonnummer i og uden for arbejdstiden.
 • Arbejder, der kræver autoriserede håndværkere, skal udføres af sådanne.   
 • At henvende sig til bestyrelsen (byg og teknik-ansvarlige) og varmemesterkontoret ved vinduesudskiftning (regler se hjemmesiden), loftsisolering, VVS eller andre indgribende arbejder.
 • At afbrydelse af de forskellige forsyningsformer aftales med Blidahparks varmemester
 • Alle oplysninger angivet skal fremsendes 14 dage inden arbejdets påbegyndelse

 

Nedenstående arbejder betragtes som indgreb i ejendommens fællesinstallationer:

 

 • Lodrette rør og kabler igennem lejlighederne
 • Alle rør i kælder og på loft for vand, varme og afløb
 • Alt arbejde på varmeanlægget, herunder radiatorer m.m.

 

Ovenstående skal udføres af ejendommens håndværkere efter aftale med varmemesteren (se hjemmesiden).

 

Ejerens ansvar:

 • Ved indbygning af rør og kabler er det ejerens eget ansvar at gældende regler for el- og VVS-installationer samt gældende Bygningsreglement (BR18) overholdes.
 • Udgifter i forbindelse med nedbrydning/retablering i forbindelse med reparation/udskiftning af indbygget rør påhviler ejeren
 • Ved indbygning af rør skal de gamle rør fornyes fra over loft mod overbo til under gulv mod underbo eller kælder, og ved ombygning af badeværelser med gammelt gulvafløb, skal dette udskiftes. Omfanget aftales med varmemesteren. Vådrumsnormen skal overholdes.
 • Ejeren har pligt til at kontakte varmemesteren, der vil registrere indgreb samt omfang. Dette kan medføre et ekstra honorar til betaling.
 • Ændring af aftræk i facade skal godkendes af bestyrelsen (byg og teknik)

 

HUSK BLIDAHPARK ER BEVARINGSVÆRDIGT BYGGERI KL. 2.

 

At der kun udføres arbejder på hverdage i tidsrummet 08.00 – 19.00, lørdag-søndag kun imellem 10.00-16.00. Ingen larmende maskiner søndag. Alle maskiner eller værktøj, der kan være til gene for beboerne, må ikke benyttes efter kl.18.00.

 

At der ikke spilles højt på radio, og at støjende adfærd undgås.

 

At byggematerialer, maskiner, værktøj ikke placeres på reposer, trapper, i kældre eller udenfor opgangene uden tilladelse, sker dette fjernes det uden varsel.

 

At trappeopgangene altid skal fremstå rengjorte, det påhviler håndværkerne/de ansvarlige at rengøre efter sig løbende (dagligt) og ved længerevarende arbejder at rengøre omhyggeligt før weekend. Hvis det ikke overholdes, rengøres for ejers regning.

 

At trappeopgangene afdækkes, (trin, reposer, vægge) så beskadigelser undgås.

 

At eventuelle skader på ejendommen, herunder skader i opgangene under ombygning, ind- og udflytninger meddeles varmemesterkontoret og udbedres for ejers regning.

 

At byggeaffald ikke henstilles ved vores containere, men afleveres på genbrugspladsen af ejer eller håndværker for ejerens regning.

 

At der ikke må køres/parkeres på flisearealer og græsplæner. Skader som følge heraf udbedres omgående og betales af skadevolder eller ejer.                               

 

At man ved montering af markise nøje følger anvisningerne i ordensreglernes pkt.3 afs. a) og b). Forkert dimensioneret, forkert monteret og forkert farvede markiser vil blive krævet nedtaget.

 

At henstillinger fra ejendomsfunktionærerne skal respekteres.

 

Man finder kontaktoplysninger på administration, bestyrelse samt ejendomsfunktionærer her.

 

Bestyrelsen/administrationen har til enhver tid ret til at sikre sig, at nævnte regelsæt overholdes og efter påmindelse til ejer/håndværker om misligholdelse af regelsættet, at lade manglerne udbedre for ejers regning, såfremt påmindelsen ikke overholdes.

 

Følgende skema udleveres af varmemesteren til relevante ejere/beboere:

 

Skema vedrørende ombygningsarbejder og moderniseringer.

Skal afleveres på Varmemesterkontoret, Blidahpark 32, kld. inden arbejdet påbegyndes.

Tlf. 39 62 44 25 kl. 8.00-9.00  eller besked på tlf-svarer eller varmemester@blidahpark.dk.

 

 

Ejer:

Navn:_________________________________________________________

                     

Adresse:_______________________________________________________      

 

Tlf. _____________________________        Mail:_________________________

 

 

VVS

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

Murer

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

                     

EL

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf.______________________________       Mail:______________________________________

 

Tømrer/Snedker

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

Maler:

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

Håndværkere, Div.:

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv