Referat fra ordinær generalforamling 2010

 

Onsdag den 28. april 2010 kl. 18.30 afholdtes i henhold til vedtægternes § 13 ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Blidah, på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, med følgende

 

DAGSORDEN:

 

Valg af dirigent

1.      Formandens beretning om det senest forløbne år.

2.      Regnskab og revisors påtegning. 

3.      Indkomne forslag

a)      Bestyrelsens forslag til drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.

b)      Bestyrelsens forslag til engangsopkrævning på 375.000 kr. til påbudte arbejder – herunder HPFI-relæ, rengøring af nedfaldsskakter m.v., pålægning af skridsikker belægning på kældertrapper etc.  Oversigt over betaling pr. fordelingstal, til opkrævning 1. juli 2010:

 

 

 

 

Andel af 375.000 kr.

 

 

 

 

 

Fordelingstal

 

1

 

                      721,15

 

 

2

 

                   1.442,31

 

 

3

 

                   2.163,46

 

 

4

 

                   2.884,62

                    

 

 

 

 

 

 

c) Ændring af stk. 8, 2. afsnit: ”Specielt bemærkes, at det ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse er tilladt at holde hund”  (Finn Juul)

d) Ændring af lysforholdene i egne kælderrum og på fællesarealerne (Finn Juul)

e) Trappevask i opgange (Teller)

f) Vedligehold af trappeopgange (Teller)

g) Salg af kælderrum(Daugaard) – bilag vedlægges

4.  Valg af bestyrelse:

            Verner Daugaard er på valg og villig til genvalg

            Josef Weiss er på valg og er villig til genvalg

            Lars Marqvart Jørgensen er på valg og ønsker ikke genvalg

            Per Solberg Hansen er på valg og villig til genvalg

            Henrik Linde, Loulou Vincent og Tine Leisner er på valg i 2011.

5.      Valg af statsautoriseret revisor.  Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er villige til genvalg. Bestyrelsen ønsker dog generalforsamlingens godkendelse af genforhandling af vilkår eller valg af andet, billigere revisionsfirma.

6.      Eventuelt.

 

 

Repræsenteret var 221 i fordelingstal ud af 520, heraf 95 ved fuldmagt.  Desuden var advokat Anne Louise Husen, og fra DATEA Marianne Andersen, Birgit Hartman og Merete Jørgensen mødt.

 

Formanden Verner Daugaard bød velkommen og foreslog Anne Louise Husen til dirigent.  Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

Ad 1) Formandens beretning om det senest forløbne år.

 

Beretningen var udsendt til ejerne sammen med indkaldelsen. Herudover havde formanden følgende bemærkninger:

-         der var kommet nye ejere i 32 lejligheder i 2009, og det havde slidt på trappeopgangene. De nye ejere ville blive indkaldt til et informationsmøde af bestyrelsen.

-         Der er planlagt blokrenovering af blok 9 og 14 i 2010. Bestyrelsen vil i den forbindelse indkalde til berørte ejere til et informationsmøde omkring renoveringen. Altanerne vil blive renoveret i forbindelse med den øvrige renovering, og det vil være bestyrelsen, der står for tilsyn og opfølgning på renoveringen.

-         Købke-sagen kører fortsat, og sagen afventer p.t. processkrift fra Købkes advokat samt dato for afholdelse af retssag. Da ejerforeningens advokat Anne Louise Husen endnu ikke har modtaget processkrift, er man heller ikke bekendt med, hvor stort erstatningskravet mod ejerforeningen vil blive. Der er i budgettet ikke hensat til betaling af erstatningskrav, da man ikke mener, at ejerforeningen kan gøres erstatningspligtig. Bestyrelsen henviste i øvrigt til den skrivelse, der var blevet udsendt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling 16. december 2009. Anne Louise Husen kunne endvidere oplyse, at processkriftet forventes indenfor få uger.

 

Derefter blev beretningen taget til efterretning.

 

Ad 2) Regnskab og revisors påtegning.

 

Birgit Hartman gennemgik det allerede udsendte regnskab. Hun kunne oplyse, at udgiften til ejendomsfunktionær var overskredet, da man havde været nødsaget til at engagere en afløser pga. sygdom. Udgiften til ejendomsfunktionær dækkede således over to ejendomsfunktionærer, en trappevasker og en afløser.

Der var en hensættelse til tinglysning af allonge til vedtægterne samt renovering af kældre i forbindelse med blokrenoveringen. Da der har været store problemer med den digitale tinglysning, var allongen endnu ikke blevet tinglyst, og det var derfor ikke muligt at opgøre, hvor stort et beløb, der blev tilbage til kældrene.

En ejer stillede forslag om, at såfremt der var post til samtlige ejere, som f.eks. indkaldelse til og referat fra generalforsamlinger, skulle de sendes samlet ud til ejendomsfunktionærerne, som herefter kunne dele det ud til ejerne. Bestyrelsen mente dog ikke, at dette kunne lade sig gøre i praksis, da mange ejere boede andre steder, og at post til disse ejere så alligevel skulle sendes med almindelig post.

 

Derefter blev regnskabet godkendt.

 

Ad 3) Indkomne forslag.

 

a)      Bestyrelsens forslag til drifts- og vedligeholdelsesbudgetter

 

Birgit Hartman gennemgik det allerede udsendte budget, der viste samlede udgifter på

9.200.000 kr. samt en ekstraordinær engangsopkrævning hos ejerne på i alt 375.000 kr.

 

Der blev stillet spørgsmål til posten Div. vedligehold på 1.200.000 kr., som dækkede over det løbende vedligehold, og som svarede til det beløb, man normalt brugte i foreningen på et år. Der blev i den forbindelse stillet forslag om, at man benyttede 375.000 kr. fra denne post til påbudte arbejder – herunder HPFI-relæ, rengøring af nedfaldsskakter m.v., pålægning af skridsikker belægning på kældertrapper etc. – som bestyrelsen havde stillet forslag om.

 

Dirigenten valgte herefter at overgå til dagsordnens Ad. 3.b.

 

b)      Bestyrelsens forslag til engangsopkrævning på 375.000 kr. til påbudte arbejder.

 

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning. For forslaget stemte i fordelingstal 50, mens 96 i fordelingstal stemte imod. Forslaget var hermed faldet.

 

Efter afstemning Ad. 3.b blev 3.a. genoptaget, og budgettet uden engangsopkrævning hos ejerne på 375.000 kr. blev enstemmigt godkendt.

 

Der var enighed om, at de påbudte arbejder skal udføres, og bestyrelsen oplyste, at der hermed ikke ville blive renoveret kældre i 2010, da budgettet herefter ikke tillod det.

 

c)      Ændring af stk. 8, 2. afsnit: ”Specielt bemærkes, at det ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse er tilladt at holde hund”.

 

Dirigenten konstaterede, at der var tale om at ændre vedtægten, således at ordene ”og kat” blev fjernet fra vedtægten.

 

Forslagsstiller Finn Juul trak forslaget tilbage, da han havde fået oplyst, at bestyrelsens praksis hidtil havde været, at alle, der ansøgte om at få lov til at holde kat, havde fået denne tilladelse, og at man gerne ville fortsætte med denne praksis.

 

                      d) Ændring af lysforholdene i egne kælderrum og på fællesarealerne.

 

Forslagsstiller Finn Juul trak forslaget tilbage, da man i forbindelse med vedtagelse af budgettet havde besluttet ikke at renovere kældre i år. Han opfordrede dog bestyrelsen til, at man i forbindelse med en evt. senere renovering af kældrene etablerede stikkontakter i nærheden af kælderrummene, så man kunne få lys i sit kælderrum uden at skulle have en meget lang forlængerledning.

 

e) Trappevask i opgange.

 

Teller, der havde stillet forslaget, trak det tilbage, da den hidtidige trappevasker Benjamin var

stoppet, og man pr. 1. maj 2010 havde ansat en ny trappevasker, som skulle komme 52 gange om året.

 

                      f) Vedligehold af trappeopgange.

 

Forslagsstiller Teller trak forslaget tilbage, da bestyrelsen oplyste, at man ville gennemgå opgangene sidst på året og i den forbindelse sørge for, at mindre reparationer blev igangsat, såfremt der var penge til det.

                     

                      g) Salg af kælderrum.

 

Dirigenten oplyste, at DATEA havde indhentet en uvildig vurdering, der var kommet frem til samme beløb, som forslagsstilleren Daugaard ville betale for kælderrummet. Prisen var sat til 2.500 kr. pr. kvm. eller 75.000 kr.

 

Dirigenten oplyste herefter, at forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal, da der i foreningen var kutyme for, at salg af kælderrum blev vedtaget på denne måde.

 

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning, hvor 124 i fordelingstal stemte for, mens 90 i fordelingstal stemte imod. Forslaget var hermed vedtaget.

 

 

Ad 4) Valg af bestyrelse.

 

Ib Paaskesen og Suzanne Lassen stillede begge op til bestyrelsen. Ved afstemning blev Suzanne Lassen valgt som nyt bestyrelsesmedlem, idet 10 stemte for Ib Paaskesen, mens de øvrige ejere stemte for Suzanne Lassen.

 

Den nye bestyrelse sammensættes således:

 

Verner Daugaard blev genvalgt og er på valg i 2012

Josef Weiss blev genvalgt og er på valg i 2012

Per Solberg Hansen blev genvalgt og er på valg i 2012

Suzanne B. Danneskiold Lassen blev nyvalgt for 2 år (på valg i 2012)

Henrik Linde er på valg i 2011

Loulou Vincent er på valg i 2011

Tine Leisner er på valg i 2011

 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre m.v. vil blive bragt på ejerforeningens hjemmeside: www.blidahpark.dk.

 

Ad 5) Valg af statsautoriseret revisorGrant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er villige til genvalg. Bestyrelsen ønsker dog generalforsamlingens godkendelse af genforhandling af vilkår eller valg af andet billigere revisionsfirma.

 

Revisionsaktieselskabet blev genvalgt, og bestyrelsen fik generalforsamlingens godkendelse til genforhandling af vilkår eller valg af andet, billigere revisionsfirma.

 

Ad 6) Eventuelt.

 

En ejer ønskede, at der til næste generalforsamling var to mikrofoner. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Der blev spurgt til birketræerne. Hertil oplystes det at man ikke kan beskære et birketræ og at bestyrelsen samarbejder med landskabsarkitekt og kommunen om en overordnet langsigtet plan for parken. Indtil godkendelsen af denne plan foreligger, er vores indsats i parken begrænset.

 

 

Da der ikke var mere til generalforsamlingen, hævede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 21.20.

  

 

__________________________________

 

             Anne Louise Husen, dirigent

 

 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv