Referat fra ordinær generalforamling 2009

 
Onsdag den 29. april 2009 kl. 18.30 afholdtes i henhold til vedtægternes § 13 ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Blidah, på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, med følgende

 

DAGSORDEN:

 

                      Valg af dirigent

1.      Formandens beretning om det senest forløbne år.

2.      Regnskab og revisors påtegning. 

3.      Indkomne forslag

a)      Bestyrelsens forslag til drifts- og vedligeholdelsesbudgetter

b)      Bestyrelsens og andres forslag, i alt 11 stk. der vedlægges med bilag.

 

4.  Valg af bestyrelse.

5.      Valg af statsautoriseret revisor.  Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er villige til genvalg.

6.      Eventuelt.

 

Repræsenteret var 228 i fordelingstal ud af 520, heraf 117 ved fuldmagt.  Desuden var advokat Anne Louise Husen, og fra DATEA Steen Fjordbak, Marianne Andersen og Birgit Hartman mødt.

 

Formanden Lars Marqvart bød velkommen og foreslog Anne Louise Husen til dirigent.  Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.  Endvidere gjorde hun opmærksom på, at der i alt var 15 forslag til behandling.

 

Ad 1) Formandens beretning om det senest forløbne år.

 

Beretningen var udsendt på forhånd, og på formandens opfordring var der spørgsmål til antallet af tvangsauktioner, maling af træværk og vinduer, altaner, hesteskoen, asfaltrenoveringsprojektet, der tidligere er redegjort for, rengøringen, vaskeriet, skilte og postkasser.

Til punktet om postkasser blev bestyrelsen opfordret til at indkalde til et beboermøde for at udvælge postkasser, ligesom den blev opfordret til at kigge på Blidahlunds postkasser.

 

Derefter blev beretningen taget til efterretning.

 

Ad 2) Regnskab og revisors påtegning.

 

Birgit Hartman gennemgik det allerede udsendte regnskab. Der var spørgsmål til flere poster, og vedlagt dette referat er de poster, der ikke umiddelbart kunne redegøres for på generalforsamlingen.

 

Derefter blev regnskabet godkendt.

 

Ad 3) Indkomne forslag

 

a)      Bestyrelsens forslag til drifts- og vedligeholdelsesbudgetter

 

Birgit Hartman gennemgik det allerede udsendte budget, der viste samlede udgifter på 8.796.501 kr.

 

På generalforsamlingen blev stillet forslag om nyt budget på 8.000.000 kr.

 

Dirigenten satte dette budget til afstemning. For budgettet på 8.000.000 kr. stemte 83, mens 131 stemte mod. Dirigenten kunne derefter konstatere, at budgettet for 2009 var vedtaget med 8.796.501 kr., der opkræves fra 1. januar 2009.

 

Endvidere var supplerende vedlagt langtidsbudget.

 

b)      Bestyrelsens og andres forslag, i alt 15 (korrigeret af dirigenten) stk.

 

Forslag A-1:  ”Et medlem af ejerforeningen, et selskab, hvor et medlem har bestemmende indflydelse eller et selskab, der er koncernforbundet med et medlem, kan ikke vælges som administrator.”

 

Dirigenten oplyste, at forslaget ville kræve, at restejeren stemte for forslaget.  Da hun kunne konstatere, at dette ikke var tilfældet, blev forslaget ikke vedtaget.

 

Forslag B-1: ”Foreningens virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 3-7 medlemmer, der alle skal være medlem af foreningen og beboere i Ejerlejlighedsforeningen Blidah

 

Dirigenten oplyste, at forslaget ikke kunne vedtages, såfremt blot én ejer, der ikke bebor lejligheden, stemmer mod forslaget.  Hun kunne derefter konstatere, at dette var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev vedtaget.

 

Forslag 2-1:  Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år.  Genvalg kan ske”.

 

Forslaget kunne ikke fremmes, da forslag B-1 ikke var vedtaget.

 

Forslag 2-2:  ”Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år.  Genvalg kan ske”.

 

Forslaget blev sat til afstemning, hvoraf 134 stemte for forslaget medens 75 stemte mod.  Forslaget er vedtaget, og kan endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling indenfor 3 uger.

 

Forslag 3-1: Vedtægter tinglyses pantstiftende for yderligere 20.000 kr. pr. lejlighed.

 

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget med 176 stemmer for og 38 mod.

 

Forslaget blev vedtaget, idet udgiften dækkes over driftsbudgettet. Forslaget kan endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling indenfor 3 uger.

 

 

Ved forslag 2-2 og 3-1 bemyndigede generalforsamlingen endvidere bestyrelsen til at lade ændringerne tinglyse.

 

Forslag 3: Bestyrelsen pålægges at udarbejde en flerårig vedligeholdelsesplan for bebyggelsen.

Vedligeholdelsesplanen var allerede udarbejdet, jf. 3 a)

 

Forslag 4: Forbedring af informationsniveau. Der var tilslutning uden afstemning, og bestyrelsen tager forslaget til efterretning.

 

Forslag 5: Der består af 3 underpunkter:

5.1. Afmærkning af P-pladser.  Forslaget blev ikke vedtaget.

5.2. Flere bænke og borde.  Forslaget blev ikke vedtaget.

5.3. Legepladser – forslaget blev ikke vedtaget.

 

Forslag 6: Lyddæmper på græsslåmaskine.  Bestyrelsen oplyste, at en sådan er monteret.

 

Forslag 7:  Køb af kælderrum.  Der medfulgte ikke økonomisk overslag, og generalforsamlingen blev opfordret til at tage stilling til om forslaget bringes videre til en ekstraordinær generalforsamling. Ved skriftlig afstemning stemte 140 for forslaget og 76 mod. Forslaget er faldet, idet forslaget kræver 2/3 flertal.

 

Forslag 8: Samtidig med blokrenovering istandsættes kælder-tørre-cykelrum. Forslaget blev vedtaget, i det omfang istandsættelsen kan indeholdes i det vedtagne budget.

 

Forslag 9 og 11: Opsætning af fodhegn mod Phistersvej.  Bestyrelsen oplyste, at de efter generalforsamlingens tilkendegivelse vil igangsætte arbejdet, der efter bestyrelsen opfattelse vil koste 100.000 kr.  Forslaget blev vedtaget, og forsamlingen bemyndigede tillige bestyrelsen til at overtrække budgettet med indtil 100.000 kr. til denne post.

 

Forslag 10: Ny trappevasker.  Det blev oplyst, at nuværende trappevasker er ansat på overenskomst.  Forslaget blev vedtaget, idet bestyrelsen skal iagttage reglerne i h.t. overenskomsten.

 

 

Ad 4)  Valg af bestyrelse.

 

Den nye bestyrelse sammensættes således:

 

Lars Marqvart Jørgensen,

Josef Weiss,

Verner Daugaard

Loulou Vincent

Per Solberg Hansen og

Henrik Linde

 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre m.v. vil blive bragt på Blidahs hjemmeside: www.Blidahpark.dk

 

Ad 5) Valg af statsautoriseret revisorGrant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er villige til genvalg.

 

Revisionsaktieselskabet blev genvalgt.

 

Ad 6) Eventuelt.

 

Der var intet til referat fra dette punkt.

 

Da der ikke var mere til generalforsamlingen, hævede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

 

__________________________________

 

             Anne Louise Husen, dirigent

Til forsiden
Sitemap
Udskriv